Uporządkuj pracę, wyznaczaj codzienne zadania i

szybciej rozwijaj firmę!

Mycheck to dopasowana do Twojego biznesu checklista, dzięki której Twoja firma będzie jeszcze bardziej efektywna!

Wypróbuj za darmo

Preambuła

Mycheck jest subskrypcyjną aplikacją internetową zapewniającą prosty i szybki dostęp z każdego miejsca na Ziemi do narzędzi mycheck. Dedykowana jest przede wszystkim dla klientów biznesowych. Korzystanie z niej możliwe jest za pomocą urządzeń mobilnych podłączonych do sieci Internet. Warunki korzystania oraz funkcjonowania mycheck określa, pozostający w zgodzie z powszechnie obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa niniejszy Regulamin. Wskazuje on w szczególności prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności wszystkich Użytkowników mycheck oraz Operatora. Każdy Użytkownik mycheck zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania jego postanowień przed rozpoczęciem wykorzystywania tego narzędzia.

§1 [Definicje ogólne]

Operator – Anzuro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000898584, NIP: 6631882277, REGON: 38882163800000 z siedzibą w Skarżysku Kamiennej - podmiot świadczący Usługę udostępnienia zasobów mycheck na rzecz jego Użytkowników. Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być ponadto osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, a która korzysta z Usług świadczonych przez Operatora. Usługi – usługi świadczone przez Operatora drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Serwis – Serwis Internetowy lub Serwis Mobilny. Baza Kont – zbiór danych, informacji udostępnionych przez Użytkowników, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Operatora Usług. Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane, multimedia, informacje i zarządza nimi. Konto tworzone jest w procesie rejestracji. Jest niezbędne do korzystania z mycheck. Login – prywatna i rzeczywista nazwa Użytkownika, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta. Hasło – ciąg o długości przynajmniej 6 znaków określony przez Użytkownika i przypisany do Użytkownika. Okres Próbny – wskazany przez Operatora okres kolejnych czternastu dni, w którym działanie Konta zostaje bezpłatnie udostępnione Użytkownikowi. Okres Abonamentowy – okres działania Konta, za jaki Użytkownik uiszcza Opłatę Abonamentową. Opłata Abonamentowa – wartość łącznej miesięcznej opłaty z tytułu posiadania Konta, określona w Planie Abonamentowym. Plan Abonamentowy – wybrany przez Użytkownika, spośród planów dostępnych na stronie internetowej: https://mycheck.pl/pricing, wariant działania Konta. Cennik – przedstawiona przez Operatora i dostępna na stronie internetowej: https://mycheck.pl/pricing oferta przedstawiająca porównanie zakresu możliwości i cen Planów Abonamentowych Serwisu. Metoda Płatności – jedna z oferowanych przez Operatora form płatności za Usługi. Rejestracja – dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Operatora na jednej ze stron Serwisu jednorazowa czynność polegającą na założeniu przez Użytkownika Konta. Administrator Konta – Użytkownik posiadający prawo administrowania utworzonego przez siebie Konta. Umowa – kontrakt o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu. Strony – Operator i Użytkownik. Regulamin – przedmiotowy dokument.

§2 [Postanowienia ogólne]

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz oferowanych przez Operatora Usług, jak również zakres praw i obowiązków Operatora i Użytkownika. Właścicielem Serwisu oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w Regulaminie jest Operator. Na zasadach wskazanych w Regulaminie Operator zasadniczo (z wyjątkiem Okresu Próbnego) odpłatnie udostępnia Użytkownikom definiowany Planem Abonamentowym niewyłączny i nieprzenoszalny dostęp do Serwisu. Warunkiem korzystania z Serwisu oraz z Usług świadczonych przez Operatora jest: dokonanie Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie lub otrzymanie dostępu do Konta przez Administratora Konta; zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie; po upływie Okresu Próbnego przysługującego jednorazowo Użytkownikowi, który po raz pierwszy dokonał Rejestracji, terminowe wniesienie przez Użytkownika Opłaty Abonamentowej. W przypadku nie spełnienia przez Użytkownika określonego przez Operatora warunku, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu. Zastrzeżenia dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług Organizator każdorazowo zamieści na stronach internetowych Serwisu. Operator ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie treści Regulaminu. Operator realizując Usługę dołoży wszelkich starań, by mieszczące się w jej zakresie dane, przekazywane za pośrednictwem sieci Internet, były bezpieczne, tj. ich transmisja odbyła się z zachowaniem poufności i ich kompletności.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie elektronicznym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług. Nazwa Serwisu, koncepcja jego funkcjonowania, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej i nie mogą być powielane. Z wyjątkiem osobnych, indywidualnych, pisemnych upoważnień, Użytkownik nie może wykorzystywać przez siebie, należących do Właściciela, Znaków: osobno, ani w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, szczególnie w informacjach prasowych, reklamach, materiałach promocyjnych, marketingowych, w mediach, w materiałach pisemnych lub ustnych w formie elektronicznej, w formie wizualnej ani w żadnej innej formie.

§3 [Wymagania techniczne]

Do prawidłowego wykorzystania wszystkich funkcjonalności Serwisu Użytkownik potrzebuje:
przeglądarki internetowej: - Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub - Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub - Google Chrome w wersji 15.0 lub wyższej z włączoną obsługą apletów JavaScript i Cookiem lub - Safari, - Microsoft Edge, - Opera, minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli; instalacji dodatkowego oprogramowania, jeżeli jest to wskazane w konkretnej części Serwisu; dostępu do Internetu. Dostępność określonych funkcjonalności Serwisu oraz jego wygląd uzależnione są od modelu telefonu (lub innego urządzenia). Operator dokłada starań, by Serwis był dostosowany do nowszych wersji oprogramowania. Operator zastrzega: możliwość czasowej niedostępności Serwisu lub jego części, powodowaną czynnościami technicznymi, w szczególności konserwacją lub wprowadzaniem zmian; zmianę zakresu funkcjonalności Serwisu, dokonaną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§4 [Zasady korzystania z Serwisu]

Z Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług może korzystać wyłącznie zarejestrowany Użytkownik, który uzyskał prawo do skorzystania z Serwisu w Okresie Próbnym lub dokonał Opłaty Abonamentowej w ramach wybranego przez siebie Planu Abonamentowego i zaakceptował postanowienia niniejszego Regulaminu. Rejestracja Użytkownika w Serwisie dokonywana jest za pośrednictwem sieci Internet, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W wyniku Rejestracji Użytkownikowi tworzone jest Konto, za pośrednictwem którego będzie mógł korzystać z funkcjonalności Serwisu i do którego będzie miał dostęp używając Loginu i Hasła. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Umowy na czas nieokreślony. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje co najmniej: imię i nazwisko / nazwę, PESEL / NIP, adres zamieszkania / siedziby, e-mail, Login i Hasło. Operator zastrzega sobie możliwości rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola, których wypełnienie nie będzie obowiązkowe. Uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika oraz korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu możliwe jest po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu z użyciem prawidłowego Loginu oraz Hasła. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym i przepisami prawa. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu. Użytkownik wprowadzając dane / materiały do Serwisu oświadcza, że nie są one obciążone prawami osób trzecich. Użytkownicy Serwisu uprawnieni są do korzystania z treści / danych / materiałów zamieszczonych w Serwisie w jednej z następujących form: przeglądanie treści, pobranie wybranych danych / materiałów wyłącznie w celu dla którego zostały wprowadzone. Przez sam fakt pobrania danych / materiałów, Użytkownik pobierający składa równocześnie zapewnienie i zobowiązanie, iż pobrane materiały nie będą służyły żadnym innym celom niż te dla których zostały wprowadzone. Użytkownik decydujący się na pobranie danych / materiałów, skopiowanie treści ponosi pełną osobistą odpowiedzialność za następstwa i roszczenia powstałe wskutek wykorzystania tych treści / danych / materiałów w sposób sprzeczny z zapewnieniem i zobowiązaniem, o którym mowa w ustępie 6. Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania danych osobowych oraz wizerunku osoby trzeciej bez jej zgody. Zakazuje się umieszczania w Serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem: treści / danych / materiałów objętych prawami innych osób – bez właściwego upoważnienia; oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych; haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej. Za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną działaniami Użytkownika w Serwisie, w szczególności podanie nieprawdziwych danych, ujawnienie, tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści / danych / materiałów bez przysługujących mu do tego praw, w tym autorskich, jest on odpowiedzialny za zaspokojenie uzasadnionych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia tych praw. Operator nie ponosi odpowiedzialności za: treść, formę i rzetelność informacji oraz materiałów zamieszczanych w Serwisie; treści i inną zawartość wiadomości przesyłanych na konta Użytkowników przez innych Użytkowników Serwisu, oraz wszelką inną treść zamieszczoną w Serwisie; jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji, danych i materiałów uzyskanych za pośrednictwem Serwisu bądź pobranych z Serwisu, w tym w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji i działań w jakiejkolwiek płaszczyźnie życia; naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i pokrewnych, do materiałów umieszczonych w Serwisie przez Użytkowników; skutki wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie, o ile wejście w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie nie nastąpiło z winy Serwisu. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez osoby trzecie roszczeń dotyczących publikacji zdjęć, filmów lub osobistego wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, publikujący materiały dotyczące innej osoby. Użytkownik akceptuje fakt, iż Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zachowania jednego Użytkownika serwisu względem innego Użytkownika. Operator nie odpowiada za treści i poglądy prezentowane przez Użytkowników. Wszelkie poglądy i treści Użytkownicy prezentują w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Operator nie bierze udziału w kontaktach nawiązywanych przez Użytkowników Serwisu. Działa jedynie jako pośrednik dostarczający niezbędnych technologii pomagających we wzajemnym komunikowaniu się Użytkowników. Serwis nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Nie jest również w stanie w pełni kontrolować wiarygodności osób korzystających z Serwisu. Operator nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami Serwisu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące umieszczanych treści / danych / materiałów rozwiązują między sobą sami Użytkownicy. Serwis nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności, w tym prawne, związane z rozwiązywaniem sporów między Użytkownikami. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

§5 [Prawa i obowiązki Użytkownika]

Użytkownik ma prawo a zarazem obowiązek aktualizacji danych podanych w trakcie procesu Rejestracji. Użytkownikowi przysługuje prawo: do nieodpłatnego korzystania z Usług Operatora w Okresie Próbnym, który zostaje uruchomiony po dokonaniu Rejestracji po raz pierwszy przez danego Użytkownika; dostępu do wszystkich objętych jego Planem Abonamentowym funkcjonalności Serwisu w czasie Okresu Abonamentowego, po zaksięgowaniu przez Operatora Opłaty Abonamentowej;
zgłoszenia każdego naruszenia do Operatora; administrowania utworzonego przez siebie Konta; w każdym czasie dostępności Serwisu zgłoszenia żądania usunięcia Konta. W takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Serwisie będące powiązane z Kontem Użytkownika również zostaną usunięte. Usuwając Konto Użytkownik zrzeka się dalszego korzystania z wszelkich Usług opłaconych w Serwisie; prawo do przedłużenia ważności Okresu Abonamentowego, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna, ale tylko w przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24h/dobę; nawiązania współpracy z Operatorem na podstawie odrębnej umowy o świadczenie Usług. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do: wyboru Planu Abonamentowego dla swojego Konta i terminowego regulowania Opłat Abonamentowych; korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, przede wszystkim poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika; korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu; niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa; korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych, w tym prawa do prywatności oraz wszelkich przysługujących im praw; korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku wewnętrznego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez osobę uprawnioną; powstrzymania się od udostępniania osobom trzecim swojego Konta w Serwisie, Loginu lub Hasła. Użytkownik, który założył konto w Serwisie i od którego pobiera się opłatę członkowską przy użyciu wskazanej Metody Płatności, a także ten który korzysta z Okresu Próbnego ma dostęp do takiego konta i sprawuje nad nim kontrolę. Jest odpowiedzialny za wszelką aktywność na tym koncie, a także ma dostęp do Urządzeń z obsługą Serwisu, które są używane do uzyskiwania dostępu Serwisu i sprawuje nad nimi kontrolę. Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z jego wykorzystania, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, uboczne, następcze, moralne lub inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej z tytułu zaniedbań, w tym m.in. za utratę danych lub usług.

§6 [Prawa i obowiązki Operatora]

Operator ma prawo: do zablokowania dostępu Użytkownika do Usług, jeżeli: - Użytkownik nie uregulował w terminie płatności za te Usługi, - zostanie wykazane, że Użytkownik korzystał z Konta oraz Usług naruszając przepisy Regulaminu; do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych; do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług powodowanej przyczynami technicznymi, koniecznością jego rozbudowy, konserwacji, rozwiązania problemów technicznych; do sprawdzenia danych osobowych Użytkownika na podstawie stosownych dokumentów urzędowych. W przypadku niedostarczenia stosownych dokumentów przez Użytkownika lub stwierdzenia uzasadnionych wątpliwości, Operator może usunąć Konto Użytkownika; wysyłania na Konta Użytkowników komunikatów technicznych wiążących się z funkcjonowaniem Serwisu oraz informacji o bieżących ofertach Serwisu; do umieszczania własnych treści, w tym reklam w dowolnym miejscu Serwisu. Użytkownik zakładając Konto w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji dotyczących produktów lub usług od Serwisu lub od innych podmiotów współpracujących z Serwisem (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Serwisu). Zgoda ta dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w procesie rejestracji (w tym także informacji i komunikatów w formie załącznika do poczty elektronicznej) oraz za pośrednictwem wiadomości SMS, telefonicznych połączeń głosowych oraz innych kanałów co do których informacje Użytkownik podał. Operator zastrzega sobie prawo do likwidacji lub zawieszenia konta użytkownika, gdy wymagają tego względy ochrony Użytkownika, przedsiębiorstwa Operatora lub jego partnerów przed skutkami kradzieży tożsamości lub innych nieuczciwych działań. Operator ma obowiązek: niezwłocznie po zaksięgowaniu uiszczonej przez Użytkownika Opłaty Abonamentowej udostępnienia wynikających z wybranego przez Użytkownika Planu Abonamentowego funkcjonalności Systemu; informowania Użytkownika o planowanych pracach modernizacyjnych Serwisu.

§7 [Opłaty za Usługi i zasady ich wnoszenia]

Korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu jest zasadniczo odpłatne (z wyjątkiem Okresu Próbnego). Szczegółowe informacje o wysokości Opłat Abonamentowych oraz parametrach poszczególnych Planów Abonamentowych znajdują się w Cenniku zamieszczonym na stronie internetowej: https://mycheck.pl/pricing. Opłaty Abonamentowe wnoszone są z góry za kolejne Okresy Abonamentowe, chyba że odrębna umowa o współpracy zawarta między Operatorem, a Użytkownikiem wprowadza inny tryb opłat. Okres Abonamentowy rozpoczyna ten dzień miesiąca w którym Operator zaksięgował pierwszą wpłatę wniesioną przez Użytkownika tytułem Opłaty Abonamentowej. Okres Abonamentowy kończy się datą, która odpowiada początkowemu dniowi, w którym rozpoczął się Okres Abonamentowy, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca. Opłatę Abonamentową stanowią: opłata za wybrany Plan Abonamentowy; opłata za dodatkowe Konto. Dokonanie Opłaty Abonamentowej jest możliwe w formie: przelewu, płatności kartą debetową lub kredytową oraz poprzez system płatności internetowych. Wybierając kartę kredytową lub debetową jako sposób uregulowania Opłaty Abonamentowej, Użytkownik jednocześnie zgadza się na automatyczne obciążanie karty kredytowej lub konta bankowego za całość należnych opłat w danym Okresie Abonamentowym. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Operatora zewnętrznych podmiotów pośredniczących w procesie płatności, a także ujawnienie im danych dotyczących transakcji. W przypadku wyboru karty kredytowej lub debetowej jako sposobu opłacenia Opłaty Abonamentowej, opłata za każdy kolejny Okres Abonamentowy będzie pobierana automatycznie, do momentu zgłoszenia chęci rezygnacji z Usługi przez Właściciela Konta. Rezygnacja taka powinna być zgłoszona na adres e-mail kontakt@anzuro.com do 10 dni przed początkiem nowego Okresu Abonamentowego. Informacje co do sposobu dokonania Opłaty Abonamentowej znajdują się w panelu ustawień Konta a dostęp do nich posiada Administrator Konta. Prawidłowe dokonanie Opłaty Abonamentowej zostanie odnotowane przez Serwis w terminie maksymalnie 3 dni roboczych po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Operatora. Operator w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wyboru przez Użytkownika Planu Abonamentowego i otrzymania danych, o których mowa w § 4 ust. 3, a w przypadku, w którym dokonana została już pierwsza Opłata Abonamentowa przez Użytkownika, na co najmniej 7 dni przed upływem Okresu Abonamentowego, zobowiązany jest udostępnić Użytkownikowi w Panelu Użytkownika fakturę VAT z tytułu świadczonych Usług, płatną w terminie 7 dni od dnia jej udostępnienia. Nieuiszczenie Opłaty Abonamentowej w terminie określonym w doręczonej Użytkownikowi fakturze VAT z tytułu Opłaty Abonamentowej skutkować będzie automatycznym zablokowaniem dostępu Użytkownika do Konta. Dokonanie przez Użytkownika wpłaty Opłaty Abonamentowej w terminie 7 dni od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta skutkować będzie natychmiastowym odblokowaniem tego dostępu. Bezskuteczny upływ 7- dniowego terminu liczonego od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta skutkować będzie automatycznym usunięciem Konta i rozwiązaniem Umowy. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora. Plan Abonamentowy może zostać zmieniony na wyraźne żądanie Administratora Konta skierowane do Operatora. Zmiana Planu Abonamentowego jest skuteczna od momentu opłacenia przez Administratora Konta opłaty za uruchomienie wybranego Planu Abonamentowego zmniejszoną proporcjonalnie o ilość dni, które minęły od rozpoczęcia bieżącego Okresu Abonamentowego. Wysokość opłaty będzie przedstawiona Administratorowi Konta w panelu ustawień Konta. W przypadku, gdy nowy Plan Abonamentowy będzie tańszy od starego, zmiana może nastąpić jedynie od nowego Okresu Abonamentowego. O zmianach w cenniku Opłat Abonamentowych Operator informował będzie na stronie https://mycheck.pl/pricing. Wprowadzona przez Operatora zmiana Opłaty Abonamentowej obowiązuje Użytkownika od następnego Okresu Abonamentowego. Użytkownikowi nie akceptującemu zmienionej Opłaty Abonamentowej przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem ex nunc.

§8[Ochrona danych osobowych]

Korzystanie z Usług oferowanych przez Serwis może wiązać się z podaniem danych osobowych podlegających ochronie prawnej przewidzianej przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwłaszcza rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z Usług. Bez podania danych osobowych świadczenie Usług jest niemożliwe. Wszelkie dane osobowe, które zostaną podane przez Użytkownika lub będą zebrane przez Operatora na temat Użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami stawianymi przez przepisy aktów prawnych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 3 jest Operator. Operator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Operator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające obsługę Serwisu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, komunikacji z Użytkownikami, prowadzenia marketingu oraz wysyłki newsletterów. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Operatora. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, jeżeli dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów. Użytkownik jest także uprawniony do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w każdym przypadku, jeżeli będą one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji Usług, w tym w celu informowania o działaniu narzędzia, możliwym sposobie jego wykorzystania przez Użytkownika oraz koniecznych czynnościach, takich jak płatności, faktury etc. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Operatora jest prowadzenie marketingu własnych usług. Operator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację Usług na rzecz Użytkownika, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Operatora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Operatora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. Operator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Użytkownik nie ma możliwość korzystania z Usług anonimowo lub pod pseudonimem. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj. do innych krajów na podstawie standardowych klauzul umownych, które zobowiążą podmioty, do których trafią dane do ich właściwego zabezpieczenia. Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych, które zostaną przekazane do takiego państwa. W celu zbierania informacji o Użytkownikach używany jest mechanizm cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie) pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań. Operator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.

§9 [Powierzenie przetwarzania danych osobowych]

Użytkownik, za wyjątkiem Użytkownika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w celu umożliwienia Operatorowi świadczenia Usług dla Użytkownika, powierza Operatorowi dokonywanie, w imieniu Użytkownika, przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2 w zakresie i na zasadach określonych poniżej. Operator jest na tej podstawie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w imieniu Użytkownika wyłącznie w powyższym celu i w sposób określony poniżej. Poniższych postanowień niniejszej części Regulaminu nie stosuje się do Użytkownika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Polecenie przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, login, numer telefonu, adres e-mail, zwane dalej „Danymi osobowymi”. Dotyczą one osób, które będąc powiązanymi z Użytkownikiem wspólnie z nim korzystają z funkcjonalności Serwisu. Powierzenie przetwarzania Danych osobowych obejmuje następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Operator oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności poprzez wiedzę fachową, doświadczenie, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych – by przetwarzanie Danych osobowych spełniało obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa Danych osobowych. Operator zobowiązany jest do: podjęcia przed rozpoczęciem dokonywania przetwarzania Danych osobowych i stosowania przez cały czas trwania przetwarzania środków organizacyjnych i technicznych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa Danych osobowych; prowadzania wymaganej obowiązującymi przepisami dokumentacji ochrony danych osobowych, w tym wszelkich polityk, rejestrów, wykazów zbiorów; współpracowania, na każde żądanie, z jakimkolwiek organem nadzorczym uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych w zakresie i sposób określonych przez ten organ; dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony Danych Osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych; zapewnienia by: dostęp do Danych osobowych miały wyłącznie osoby upoważnione do tego przez Operatora; osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się na piśmie do zachowania w tajemnicy tych Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia. Operator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania za pośrednictwem poczty elektronicznej Użytkownika o: jakimkolwiek postępowaniu lub orzeczeniu dotyczącym Danych osobowych, w tym zwłaszcza ich prawidłowego zabezpieczenia; stwierdzonym przez Operatora naruszeniu ochrony Danych osobowych lub zagrożeniu takiego naruszenia wraz ze wskazaniem: charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane dotyczą; możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych osobowych; środków zastosowanych lub proponowanych przez Operatora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków; zapowiedzi albo rozpoczęciu przez organ nadzorczy kontroli lub postępowania wyjaśniającego dotyczącego Danych osobowych. Operator zobowiązany jest do wspomagania Użytkownika, w sposób przez niego określony, we wszelkich sprawach dotyczących Danych osobowych, w szczególności poprzez: udzielanie pisemnych wyjaśnień lub informacji; udostępnianie dokumentów lub innego rodzaju zapisów; umożliwianie: wglądu lub zapisania informacji przechowywanych w systemach informatycznych; dokonywania przeglądów stanu systemów informatycznych; przeprowadzania testów zabezpieczeń systemów informatycznych. Obowiązek ten dotyczy także wspierania Użytkownika w wywiązywaniu się z obowiązku udzielania osobie, której dane dotyczą, informacji na temat przetwarzania jej danych osobowych oraz wszelkich innych obowiązków Użytkownika, wynikających z korzystania przez osobę, której dane dotyczą z przysługujących jej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, praw. Użytkownik wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez Operatora z usług innego podmiotu przetwarzającego, zwanego dalej „Podprocesorem”, w celu wykonywania w imieniu Operatora wszystkich lub wybranych czynności przetwarzania Danych osobowych. Operator zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Użytkownika o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Podprocesorów – w takim wypadku Użytkownik uprawniony jest do wyrażenia wiążącego sprzeciwu wobec takich zmian. Informacja o tych zmianach powinna zostać przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej i zawierać: imię i nazwisko/nazwę oraz dane kontaktowe Podprocesora; określenie czynności przetwarzania Danych osobowych, w celu wykonywania których Operator będzie korzystać z usług Podprocesora. W przypadku, gdy Podprocesor nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony Danych osobowych, pełna odpowiedzialność z tego tytułu wobec Użytkownika spoczywa na Operatorze. Użytkownik uprawniony jest do przeprowadzania, na własny koszt, audytu Operatora w zakresie zgodności wykonywania przez niego czynności przetwarzania Danych osobowych z niniejszymi postanowieniami o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności w celu sprawdzenia wykonywania przez Operatora ciążących na nim obowiązków. O zamiarze przeprowadzenia audytu Użytkownik zobowiązany jest zawiadomić Operatora z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik uprawniony jest do przekazania Operatorowi pisemnych zaleceń pokontrolnych wraz z terminem ich realizacji, który musi być odpowiedni i nie krótszy niż 30 dni od dnia ich przekazania Operatorowi. Jest on zobowiązany do wykonania obiektywnie uzasadnionych zaleceń pokontrolnych. Zalecenia nie mogą iść dalej niż wymogi wynikające z przepisów prawa. Korzystanie przez Użytkownika z uprawnień określonych w niniejszym punkcie nie może prowadzić do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Operatora. Dane osobowe są powierzone Operatorowi na czas świadczenia Usług. Po ich zakończeniu Użytkownik może dokonać eksportu Danych osobowych. Brak dokonania eksportu Danych osobowych w terminie 14 dni od dnia zakończenia świadczenia Usług, uprawnia Operatora do usunięcia Danych osobowych. Po dokonaniu przez Użytkownika eksportu Danych osobowych i zakończeniu świadczenia Usług Operator usunie Dane osobowe.

§10 [Reklamacje]

Złożenie reklamacji dotyczącej działania Serwisu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora, Użytkownik zgłasza wysyłając wiadomość 
e – mail na adres: kontakt@anzuro.com w jej tytule wpisując: reklamacja. W treści wiadomości, o której mowa powyżej, Użytkownik powinien zawrzeć wszelkie niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji informacje. W szczególności dane identyfikujące Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz dokładny opis sytuacji, której reklamacja dotyczy. Reklamacje rozpatrywane są w terminie14 dni od dnia złożenia reklamacji. O wyniku reklamacji Użytkownik informowany jest w wiadomości e-mail, wysłanej przez Operatora na podany w formularzu reklamacyjnym adres e-mail. Jeśli dane lub informacje podane w reklamacji nie pozwalają na jej prawidłowe rozpatrzenie, Operator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Termin rozpatrzenia reklamacji biegnie wówczas od dnia otrzymania przez Operatora kompletnych danych, informacji. Reklamacje niezwiązane z działalnością Serwisu, jak również te będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu, nie będą rozpatrywane.

§ 11[Rozwiązanie umowy]

W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Operatora o cofnięciu zgody w celu usunięcia Konta. W przypadku złamania postanowień Regulaminu przez Użytkownika, Operator może usunąć Konto, co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy. W przypadku usunięcia Konta przez Operatora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Operatora. Zakończenie działalności Serwisu jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy z Użytkownikiem. Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie usunąć Konto lub zgłosić żądanie usunięcia Konta na adres kontakt@anzuro.com. Operator Serwisu ma obowiązek spełnić żądanie Użytkownika dotyczące usunięcia konta z Serwisu. Użytkownik jak i Operator mają prawo wypowiedzieć Umowę na co najmniej 10 dni przed zakończeniem Okresu Abonamentowego. Umowa ulega wówczas rozwiązaniu z dniem zakończenia Okresu Abonamentowego. Umowa ulega rozwiązaniu także z upływem Okresu Próbnego, chyba że przed jego upływem Użytkownik dokona wyboru Planu Abonamentowego i dokona Opłaty Abonamentowej. Rozwiązanie Umowy jest równoznaczne z usunięciem Konta z serwisu.

§ 12[Postanowienia końcowe]

Strony zgodnie postanawiają i oświadczają, że wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora związane ze świadczeniem Usług będą przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji lub w panelu ustawień Konta. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Użytkownik jest związany nową treścią Regulaminu w przypadku wyrażenia zgody na jego treść. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem ostatniego w pełni opłaconego Okresu Abonamentowego, względnie z ostatnim dniem Okresu Próbnego. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu. Jeżeli nie postanowiono inaczej niniejszy Regulamin stanowi kompletną i wyczerpującą Umowę pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem w zakresie treści w nim zawartych. Zastępuje on wszelkie inne porozumienia, uzgodnienia i umowy dotyczące treści Regulaminu. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Strony. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy. Jeżeli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej Umowy, zostanie poddany rozstrzygnięciu sądu, w którego okręgu znajduje się siedziba Operatora. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Regulamin publikowany jest na stronie internetowej Serwisu. Niezależnie od tego Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać go nieodpłatnie wysyłając stosowne żądanie na adres mailowy: kontakt@anzuro.com.

Zainteresowaliśmy Cię ofertą?Przetestuj naszą aplikacje za darmo!

© 2021 Anzuro sp. zoo. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Stworzono z
w Polsce przez